Checklista inför bokslut

Checklista inför bokslut
september 21, 2023 WH Group

Det går att göra bokslut på ett enklare sätt än du kanske tror. Att göra årsbokslut är viktigt och det gället att vara noggrann och väl förberedd. Om du är det underlättar det även hanteringen av årsresultat, skatt och deklaration. Vi har därför sammanställt en checklista som hjälper dig att göra årsbokslutet både snabbt och enkelt. Så här byter du din bokföringsstress mot full kontroll, och visar samtidigt möjligheten att använda siffrorna till din fördel.

 

Vem behöver göra bokslut?

Alla företag och organisationer behöver göra bokslut eller årsredovisning för att sammanställa och avsluta räkenskapsåret. Om du behöver göra en årsredovisning eller om det räcker med ett bokslut beror på ditt företags storlek och juridiska form. Aktiebolag och ekonomiska föreningar ska till exempel alltid upprätta årsredovisning. En årsredovisning är mer omfattade och inkluderar förutom bokslutet även förvaltningsberättelse, noter och underskrifter. För enskilda firmor som har en omsättning lägre än tre miljoner räcker det däremot med att lämna in ett förenklat bokslut.

 

Ett årsbokslut består av: balansräkning över företagets tillgångar, avsättningar, kapital och skulder på balansdagen; samt resultaträkning som visar företagets intäkter och kostnader under räkenskapsåret. Bokslutet innehåller också kompletterande tilläggsupplysningar.

 

Hur bokslutet ska utföras styrs av K-regelverket. K1 gäller vid förenklade bokslut. K2 och K3 gäller för både bokslut och årsredovisningar, där K3 är ett huvudregelverk och K2 är ett förenklingsregelverk för mindre företag. Är du osäker på vilket som gäller för just ditt företag kan du läsa mer i vår artikel ”Redovisningsprinciper för företag  K2 eller K3?

 

Sammanställ underlagen

Bokslutet är en sammanställning av årets bokföring där du har registrerat alla affärshändelser i företaget, som inköp och försäljningar. Varje bokföringshändelse kräver en verifikation, exempelvis ett kvitto eller en faktura, som underlag. Det bästa du kan göra för att underlätta och förenkla ditt bokslut är att hålla löpande koll på ditt underlag.

 

Samla alla kvitton, fakturor och övriga affärshändelser på ett systematiskt sätt som gör dem lätta att hitta och bokföra, så slipper du att gräva i pappershögar och fickor för att hitta det som krävs för bokslutet. Med ett digitalt ekonomisystem kan du kontinuerligt föra in allt och få full koll på både din löpande bokföring och det underlag som krävs för bokslutet. Många program gör det enkelt att scanna in exempelvis kvitton, och du slipper sista minuten-paniken många drabbas av när de inte kan hitta den dokumentation de behöver för bokslutet. Det är dessutom bra för ditt resultat. Om du till exempel inte hittar ett kvitto så kan du inte göra avdrag för det utan måste bokföra det som en ren kostnad.

 

Kontrollera balansräkningen och stäm av dina konton

För att kunna sammanställa alla affärstransaktioner korrekt behöver du kontrollera att alla balanskonton stämmer, och att allting har värderats på rätt sätt i den löpande bokföringen. Stäm av så att de belopp du har på bland annat företagets bank- och skattekonton stämmer med summorna i bokföringen och i underlaget.

 

Här har du mycket att vinna på att bokföra digitalt. Om resultatet inte balanserar kan du lättare se vad det är som inte stämmer i bokföringen om du jobbar i ett program. Det kan till exempel vara om det råkar finnas transaktioner som har bokförts efter att året har stängts.

 

Inventera ditt lager

Har ditt företag ett lager? Då behöver du inventera det på balansdagen för att kunna redovisa dina tillgångar. Under inventeringen tar du reda på hur mycket varor du har på lagret samt vad de är värda – det gäller både varje enskild vara och lagret som helhet. Huvudprincipen för hur du värderar varorna är att utgå från det värde som är lägst av anskaffnings- respektive nettoförsäljningsvärdet. Kontrollera även om det finns någon inkurans på lagret, dvs. om varor har förlorat värde på grund av att de är defekta eller omoderna. Värderas lagret efter nettoförsäljningsvärdet är inkuransen redan med i värderingen. Värderas det efter anskaffningsvärdet finns det en regel som säger att lagret får värderas till 97 % av det samlade anskaffningsvärdet.

 

Har du ett företag med en hög omsättning av varor har du mycket att vinna på att inventera ditt lager rutinmässigt under året – gärna varje månad eller kvartal. Det gör inte bara bokslutet enklare, det underlättar också hela den löpande lagerhanteringen, speciellt om du väljer att göra det digitalt.

 

Kontrollera inventarier och anläggningar

Om du har gjort några inköp eller försäljningar av inventarier ska de tas upp i bokslutet. Inventarier med ett värde som understiger ett halvt basbelopp får du bokföra som en kostnad direkt. Är investeringen högre än så ska den bokföras på inventariekontot och skrivas av under nyttjandeperioden. Glöm inte att ta bort inventarier som inte längre används eller som har kasserats.

 

Gå igenom periodiseringar och bokför på rätt år

När du gör bokslutet är det viktigt att se till att alla intäkter och kostnader redovisas på rätt sida av räkenskapsdagen för att få ett rättvisande resultat. Det är vanligt att förbrukningsfakturor (el och liknande) kommer månaden efter den faktiska kostnaden, somexempelvis att elförbrukningen för december faktureras i januari. I det läget ska den kostnaden periodiseras till den månad kostnaden tillhör, i det här exemplet december. Periodiseringar gäller även för eventuella obetalda intäkter som hör till räkenskapsåret.

 

Om du gör periodiseringar och periodrapporter löpande under året så har du redan en koll på det här. Det ger dig även en uppfattning om hur årsresultatet kommer att se ut.

 

Tipsen som förenklar ditt bokslut

 

Det bästa du kan göra för att underlätta ditt bokslut är att stämma av regelbundet under året. Det gör det enklare att få allt underlag och alla värden på rätt plats. Du kan fånga upp missar och oklarheter löpande och slipper att få dem som oväntade och otrevliga överraskningar vid bokslutet. Det här ger dig mer kontroll, bättre översikt över företagets resultat och minskar sammantaget bokslutsstressen.

 

Skatteverkets hemsida kan du hitta broschyrer, blanketter, mallar, guider, datum, etjänster och annat du kan behöva för ditt bokslut.

 

Automatisera där det går. Det finns exempelvis program för lagerhantering och inventarier, och gör det enklare att få koll och att räkna ut eventuella avskrivningar.Automatiserar du fakturor r du full koll på alla siffror för intäkter och utgifter och kan enkelt föra över dem till bokslutet.

 

Med ett affärssystem som grund kan du enkelt samla bokföring, lager, kvitton ochfakturor, periodiseringar och andra ekonomiska flöden och processer i ett och samma system. Det underlättar både den löpande bokföringen och bokslutet samtidigt som det minskar risken för misstag. När det är dags för bokslutet är det mesta arbetet redan gjort.

 

Hur mycket tid lägger du på bokslutet, och är det värt det? Kanske är det mer lönsamt att låta en konsult göra det? Har du dessutom ett system som samlar allt på ett ställe går det snabbare för konsulten att göra bokslutet och kostnaden blir mindre.

Vi på WH Group är specialiserade på bland annat bokslut, redovisning och bokföring. Vi har kunniga och erfarna redovisningskonsulter som förstår din verksamhet och som kan ta hand om din bokföring och redovisning på ett tryggt och kostnadseffektivt sätt.