Redovisningsprinciper för företag – K2 eller K3?

Redovisningsprinciper för företag – K2 eller K3?
mars 21, 2023 WH Group
k2 eller k3

När det är dags för bokslut och årsredovisning kan du som har ett aktiebolag välja mellan två regelverk – K2 och K3. Så vad är då skillnaden mellan dem? Det brukar sägas att den som har en mindre bolag vinner på att utgå från K2 eftersom det är ett enklare regelverk som är lättare att använda. Dessvärre har K2 vissa begränsningar, och i sådana situationer är K3 det mer fördelaktiga alternativet, även för mindre företag.

För att göra det enklare för dig att välja det regelverk som är bäst för just ditt företag ska vi gå igenom de främsta skillnaderna samt de olika för- och nackdelarna med K2 och K3. Du kan vinna en hel del på att byta regelverk. 

Vad är skillnaden mellan K2 och K3?

Det är Bokföringsnämnden som har delat in redovisningsreglerna i fyra kategorier: K1–K4. Skillnaden mellan dem är främst hur komplexa de är. K1 är den enklaste kategorin och gäller för företag som gör ett förenklat bokslut, till exempel enskild firma och ideella föreningar. K4 är de mest komplexa regelverket som gäller när ett företag upprättar en koncernredovisning enligt den internationella normgivningen IFRS och IAS.

De vanligaste regelverken är K2 och K3, och gäller båda för årsbokslut och årsredovisningar. K2 är ett förenklat regelverk och har till exempel inte några regler om koncernredovisning, vilket däremot K3 har. Som följer kan du se andra skillnader mellan regelverken.

För K2 gäller:

 • Det är ett regelbaserat förenklingsregelverk som är skrivet ur ett upprättarperspektiv. Regelverket är mer standardiserat och följer mallar som gör det enklare att använda för upprättaren av redovisningen. 
 • Det är förenklat på olika sätt, exempelvis när det kommer till periodiseringar. Ett företag som följer K2 behöver varken periodisera intäkter eller kostnader under 5 000 kronor. K2 gör det också enklare att göra mindre avskrivningar.
 • Det erbjuder färre valmöjligheter och mindre flexibilitet.
 • De förenklingar som gör upprättandet lättare kan påverka hur väl årsredovisningen fungerar som beslutsunderlag.

Och för K3 gäller:

 • Det är det huvudregelverk som ska användas av alla större aktiebolag. Det är mer komplext och kräver därför mer omfattande kompetens.
 • Det är ett principbaserat regelverk med fler valmöjligheter och större flexibilitet än K2. 
 • Det kräver fler upplysningar och en mer omfattande redovisning.
 • Regelverket är skrivet med användarperspektiv i fokus. Det vill säga att upprättaren av bokslutet behöver tänka på användaren och skapa en redovisning som fungerar bra som beslutsunderlag till bland annat ekonomiska beslut. 
 • Det ger en tydligare och mer fullständig bild av företagets ekonomi.

Vilka företag måste använda K3?

Det är inte alla företagare som kan välja om K2 eller K3 är bäst för deras företag. K3 är huvudregelverket som ska användas av större bolag, det vill säga bolag som minst två år i rad:

 • i medeltal haft minst 50 anställda;
 • haft en balansomslutning (summan av tillgångs- eller skuldsidan balansräkningen) på minst 40 miljoner kronor per år;
 • haft en nettoomsättning på minst 80 miljoner per år.

Till större bolag räknas även noterade företag (dvs. registrerade för börshandel) samt mindre moderföretag i större koncerner.

Vilka för- och nackdelar har de olika regelverken?

Eftersom K2 är enklare att använda är det många mindre aktiebolag som väljer det regelverket. Det är något som kan verka som ett logiskt val eftersom de flesta företagare drömmer om att ha så lite administration som möjligt. Tyvärr för dessa förenklingar med sig vissa nackdelar, och då kan det mer komplexa regelverket K3 i stället ge viktiga fördelar beroende på hur ditt företag ser ut. Så här ser några av de respektive regelverkens för- och nackdelar ut.

För- och nackdelar med K2:

 • Är enklare att tillämpa och har färre krav på upplysningar. Upprättandet av årsredovisningen blir lättare.
 • Innehåller förenklingsregler och är anpassat efter svensk skattelagstiftning.
 • Vissa återkommande utgifter och intäkter behöver inte periodiseras.
 • Kan inte anpassas på samma sätt som K3.
 • Det går inte att göra komponentavskrivningar. Det innebär att bland annat fastighetsrenoveringar påverkar årets resultat.
 • Har inte samma möjligheter till uppskrivning av anläggningstillgångar.
 • Färre upplysningar och en enklare redovisning gör det osäkrare att använda som beslutsunderlag. Yttre intressenter som kreditgivare och finansiärer etc. kan kräva en bättre redovisning.

För- och nackdelar med K3:

 • Har mer utrymme för anpassningar, bedömningar och egna tolkningar.
 • Ger en mer komplett och rättvisande redovisning som är bättre lämpad som beslutsunderlag och mer önskvärd för yttre intressenter.
 • Gör det möjligt att tillgångsföra egenutvecklade immateriella tillgångar.
 • Det är möjligt att dela in fastigheter i komponenter och komponentavskrivningar.
 • Är komplext och kräver mer tid samt högre kompetens hos upprättaren.

Hur vet jag om det är bättre att byta från K2 till K3?

Många företag väljer att använda K2 enbart för att det är enklare, men det kan finnas fördelar med att använda K3, även om du har ett mindre företag. Vad som är mest fördelaktigt beror på vilken typ av bolag du har samt vad dina planer för det är. 

Att välja K2 är troligtvis bättre om du:

 • Driver ett enklare och mindre företag med få eller inga anställda.
 • Tycker att det är viktigare att det är enkelt och går snabbt än att det blir redovisningstekniskt komplett.
 • Saknar kompetensen att använda K3.
 • Inte har några externa långivare.
 • Inte har några planer på att växa eller att ta in yttre intressenter som till exempel finansiärer.

Det kan vara lämpligare att välja K3, även om du har ett mindre bolag, speciellt om:

 • Du har externa intressenter eller långivare som vill ha en utförligare redovisning än den du får när du följer K2.
 • Ditt företag är under stark tillväxt.
 • Det finns planer på att ta in nya delägare.
 • Du vill ha möjlighet att redovisa egenutvecklade, immateriella tillgångar som en tillgång i balansräkningen.
 • Du tillverkar egna produkter. K2 tillåter inte att du inkluderar indirekta anskaffningskostnader i anskaffningsvärdet av egentillverkade varor.
 • Du har fastigheter.

Tänk även på det här när du väljer mellan K2 och K3

 • K3 är huvudregelverk. Du måste aktivt välja K2, annars gäller K3.
 • Om du har valt K3 kan du byta till K2 en gång, men det är inte tillåtet att hoppa mellan regelverken.
 • K2 är ett relativt ungt regelverk och det händer att det ändras. Håll dig uppdaterad.

Behöver du hjälp att med att välja regelverk eller med att göra bokslut och årsredovisning? Våra kunniga och erfarna redovisningskonsulter kan ta hand om din redovisning och bokföring på ett tryggt och kostnadseffektivt sätt.