Vad innebär det nya stödpaketet för ditt företag?

Vad innebär det nya stödpaketet för ditt företag?
mars 20, 2020 WH Group

Vad innebär det nya stödpaketet för ditt företag?

20 mars, 2020

Regering, Riksdag, Riksbanken och Finansinspektionen har arbetat fram och beslutat om ett stödpaket med åtgärder för att underlätta för företag i den svåra situation många befinner sig i nu.

Vilka ekonomiska lättnader och möjligheter finns i paketet? Vi reder ut vilka möjligheter som finns för dig och din verksamhet. Tveka inte att kontakta någon av våra redovisningskonsulter ifall vi på något sätt kan stötta dig i att nyttja en eller flera stödåtgärder.

Flera av åtgärderna formas just nu med rutiner vart eftersom, timme för timme. Målet för aktuell myndighet är att ha rutiner och direktiv klara till dess du kan ansöka om dessa.

Staten tar över sjuklöneansvaret under två månader

Vad innebär det?

 • Karensavdraget är tillfälligt slopat under perioden 11 mars – 31 maj 2020
 • Slopat krav på läkarintyg från dag 8 under perioden 13 mars tills vidare
 • Förslag finns också att staten tar över hela sjuklönekostnaden under perioden 1 april till och med den 31 maj 2020.
 • Egenföretagare kompenseras genom en schabloniserad sjukpenning för dag 1-14

Hur fungerar det?

 • Karensdagen skall varje enskild medarbetare ansöka om ersättning för hos försäkringskassan
 • Skall gå att söka retroaktivt när riksdagen fattat beslut om förslagen.

Vilken effekt får det?

 • Det kan ge ett snabbt likviditetstillskott för ditt företag genom utökat stöd för höga sjuklönekostnader och stora inkomstbortfall när många medarbetare är sjuka.

Läs mer: https://www.regeringen.se/regeringens-politik/socialforsakringar/atgarder-inom-sjukforsakringen-med-anledning-av-corona/

Korttidspermittering 

Vad innebär det?

 • En partiell arbetsbefrielse under en begränsad period med något lägre lön för den anställde, där det sker en fördelning av kostnaden mellan anställd, arbetsgivare och staten
 • Fasta nivåer om arbetsminskning på 20%, 40%, 60% av ordinarie arbetstid
 • Lönetak på 44 000 kr. Arbetsgivaren ansvarar för överskjutande delen över 44 000 kr
Nivå Arbetstidsminskning Lönesänkning Arbetsgivare Stat          Arbetsgivarens minskade kostnader

1

20 4,0% 1,0% 15,0% -19,0%

2

40 6,0% 4,0% 30,0%

-36,0%

3 60 7,5% 7,5% 45,0%

-53,0%

Hur fungerar det?

 • Ansökan kan ske från 7 april (gäller retroaktivt från 16 mars) och sex månader. Staten tar lejonparten av lönekostnaden upp till lönetaket
 • Gäller företag som kan visa på svårigheter att klara de ekonomiska utmaningar som kommer i kölvattnet av Covid-19

Vilken effekt får det?

 • Du får större möjligheter att behålla din personal istället för att säga upp
 • Resultatförbättringar och kostnadsminskningar för företag som tex ser höga sjuklönekostnader och för företag som just nu drabbas av stora inkomstbortfall

Att tänka på

 • Avtalet gäller alla medarbetare på driftsenheten (geografisk avgränsad enhet) när det finns ett skriftligt avtal med minst 70% av anställda inom driftsenheten med stöd för korttidspermittering. För företag med kollektivavtal sker avtalet mellan arbetsgivare och aktuell facklig organisation.
 • Arbetsgivaren måste ha använt andra tillgängliga åtgärder för att minska arbetskraftskostnader så som att minska antalet ej verksamhetskritisk personal som inte är tillsvidareanställd (i de fall det är möjligt).

 

För ytterligare detaljer läs här: https://tillvaxtverket.se/om-tillvaxtverket/samlad-information-om-covid-19/korttidspermittering.html

 

Likviditetsförstärkning – anstånd med skatter och arbetsgivaravgift 

Vad innebär det?

 • Du kan få anstånd med skatteinbetalningar efter ansökan hos Skatteverket
 • Gäller tre månaders skatteinbetalningar som längst under 12 månader
 • Moms, sociala avgifter/arbetsgivaravgift och källskatter omfattas

Hur fungerar det?

 • Möjlighet till anstånd gäller fr.o.m. 1 januari 2020 för alla branscher och för de företag som kan visa att man kommer kunna betala skatten efter anståndstiden och att betalningsproblemen varit tillfälliga
 • En anståndsavgift utgår med motsvarande 0,3% av anståndsbeloppet per månad samt en icke avdragsgill ränta om 1,25% vilket motsvarar en faktisk ränta om 6,6%
 • Anstånd kan tillämpas retroaktivt fr o m den 1 januari 2020.

Att tänka på

 • Åtgärden är inte lämpligt för företag som inte i normala fall har ett positivt kassaflöde och som inte inom en alltför avlägsen framtid ser andra möjligheter till finansiering av verksamheten
 • Det är viktigt att söka anståndet innan den aktuella skatteskulden förfaller för att inte riskera företrädaransvar för styrelse/VD i ett senare skede
 • Möjligheten att också lämna in en ny preliminär inkomstdeklaration baserat på effekterna av Corona-viruset för att eventuellt få ner den månadsvisa preliminärskatteinbetalningarna finns också

Läs mer https://www.skatteverket.se/privat/skatter/betalaochfatillbaka/inbetalningtillskattekontot/anstandmedskattebetalning.4.69ef368911e1304a62580004910.html

 

Åtgärder från Riksbanken och Finansinspektionen

 • Riksbanken har släppt till medel via banksystemet (500 miljarder) för att säkerställa kreditförsörjningen
 • Finansinspektionen har sänkt kravet på bankernas kapitalbuffert till 0% för att värna en väl fungerande kreditförsörjning till företagen
 • Vidareutlåningen sker vi din egen bank

Läs mer

https://www.riksbank.se/sv/press-och-publicerat/nyheter-och-pressmeddelanden/pressmeddelanden/2020/riksbanken-lanar-ut-upp-till-500-miljarder-for-att-sakerstalla-kreditforsorjningen/