Vad är Business Intelligence?

Vad är Business Intelligence?
mars 3, 2023 WH Group
business intelligence

Business Intelligence (BI) är ett samlingsnamn för den teknik och de metoder som används av en organisation för att samla in och analysera data för att kunna ta bättre beslut. Det är därför Business Intelligence ofta också kallas för beslutsstöd. Idag använder man allt oftare begreppet dataanalys eller kort och gott Analytics. I den här artikeln ska vi gå in närmare in på vad BI är, hur det fungerar i praktiken, på vilka sätt det kan användas, och hur Business Intelligence kan hjälpa dig att ta bättre beslut och få effektivare processer.

 

Business Intelligence – ett bekant koncept med nya förutsättningar

Business Intellicence som begrepp och dataanalys som koncept har funnits i flera decennier. Redan 1958 använde en researcher på IBM begreppet Business Intelligence för att beskriva förmågan att uppfatta inbördes samband mellan fakta på ett sådant sätt att de styr åtgärder mot ett önskat mål. 1989 definierades begreppet igen av en analytiker på Gartner, då som en paraplyterm för de koncept och metoder som används för att förbättra affärsbeslutsfattande genom att använda faktabaserade stödsystem.

Fakta är lika med data i dag. Digitaliseringen har lett till att organisationer sitter på stora mängder data. Information om allt från kunder och produkter, till produktionsprocesser och trender. BI-verktyg kan kopplas till de system inom organisationen där datan befinner sig, till exempel CRM eller affärssystem, för att använda all den datan till att analysera, bearbeta, hitta mönster och presentera insikter på ett visuellt sätt. Det kan till exempel handla om vilka kunder och produkter som är mest lönsamma, var flaskhalsarna finns, försäljningsmönster kopplade till vissa tider eller händelser, och mycket annat. De här insikterna kan i sin tur hjälpa dig att satsa där det ger mest effekt, förändra där det behövs som mest, samt hjälpa till att anpassa dig direkt efter det som händer på marknaden. Kort sagt, ta bättre beslut snabbare.

Business Intelligence idag handlar om att använda sig av rådata för att skapa resultat. Man vill få en 360-gradersvy av allt data. Genom att skapa ett informationsflöde som uppdateras i realtid kan alla i organisationen samarbeta och få tillgång till strukturerad information på samma sätt och samma plats – ”raw data to action”.

Vinsterna med att använda Business Intelligence

Att snabbt kunna analysera och få insikter i vad som händer, varför det händer, och veta vad som troligtvis kommer att hända härnäst, har många fördelar. Oavsett om du är verksam inom handel, tillverkning, konsultverksamhet eller någonting annat, kan BI användas till bland annat att:

 

  • Lönsamhetsanalys. Du kan analysera data och nyckeltal för att löpande göra korrigeringar som leder till att nå målen på lång sikt. Du får insikter i vilka åtgärder som ger bäst resultat, till exempel vilka kunder, produkter eller områden som är mest respektive minst lönsamma att satsa på. Till exempel kan du se vilka kunder som handlar mest, och när. Vilka tjänster eller produkter som är mest lönsamma, och i vilka sammanhang. Det hjälper dig inte bara att satsa där det ger som mest effekt, du kan även använda insikterna till att hitta fler liknande lönsamma kunder och upptäcka ytterligare försäljningsmöjligheter.

 

  • Konvertera data till resultat i realtid. BI hjälper dig vidta direkta åtgärder. Med traditionell rapportering vet du i regel inte hur det gick förrän efteråt. Med BI kan du få information i realtid om hur det går. Håller budgeten? Stämmer prognoserna? Behöver vi göra några förändringar för att nå målen, och i så fall vilka? Varför sålde den här produkten mer än andra? Varför tappar vi kunder i den här sektorn? Du kan reagera snabbare och lättare hålla kursen på lång sikt.

 

  • Trendanalys. BI-verktyg kan analysera data för att hjälpa dig förstå trender. Det ger dig möjligheten att agera tidigt för att ligga före på marknaden, exempelvis genom att veta vilka kampanjer som ger bäst resultat, hur stor efterfrågan kommer att bli etc. Du kan även se mönster i kundbeteenden vilket hjälper dig att förutse vad dina kunder behöver, varför och när. Ta hjälp av beslutsstödet för att byta ut magkänslan mot faktabaserade rekommendationer om vad som rent statistiskt sett är bäst att göra, som till exempel att produkt A sannolikt kommer att efterfrågas mer medan produkt B ser ut att bli mindre relevant för kunderna.

 

  • Få nöjdare kunder. Aktuell information om priser, valmöjligheter, leverans m.m. låter dig ge dina kunder rätt besked när behöver det.

 

  • ”What-if-analys” Analysera stora mängder data för att se samband och dra slutsatser om vad som mest sannolikt kommer att hända. Ser nästa år likadant ut eller behöver vi förändra utbud eller målgrupper för att möta ändrad efterfrågan?

 

  • Få en effektivare organisation. BI låter dig se hur resurserna i din organisation används. Med en tydlig och korrekt överblick kan du förbättra hur bemanning, utrustning, transporter etc. nyttjas för en högre effektivitet och kvalitet. Dina medarbetare kan dessutom jobba mer effektivt när de direkt kan få tillförlitlig information.

 

Medan ingen kan förutsäga framtiden så är Business Intelligence väldigt bra på att dels se mönster i stora mängder data och dels dra slutsatser om hur de mönstren kommer att utvecklas. På så sätt kan BI lära av historien, berätta om nuet och hjälpa dig att bli bättre rustad för att möta framtiden. Du kan läsa mer om vinsterna med att använda BI i vår artikel Därför ska du investera i beslutsstöd.”

 

Vi på WH Group arbetar bland annat med tillägget OneStop Reporting som eliminerar onödigt manuellt arbete och gör det enklare att dela information. Det är också enkelt att arbeta med datat på egen hand i systemet. Dessutom använder vi rapport- och analysverktyget Qlik Sense som omvandlar aktuell data till information att agera på, vilket hjälper dig att smidigt och faktabaserat navigera framåt.

 

Funderar du över ditt systemstöd?

Vi är proffs på affärssystem och att utveckla våra kunders verksamhet. Ta hjälp av oss att analysera era behov så matchar vi er med den affärssystemlösningen som passar just er.